611002 01

งานเสวนา “ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ”

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจัดงานเสวนา ในหัวข้อ “ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ”

วิทยากรเชี่ยวชาญในแวดวงพลังงาน โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข กรรมการประสานงานต่างประเทส กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)  และคุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี