ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen

ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ  รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล  คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจ้ดการการท่องเที่ยว และ ผศ.ดร.วิศิษฏ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

          พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์กับ Dr.Wei Zhao (Senior Economist, President), Mr.Yang Longtao (Board Member of Gingko Education Group), Associate Professor Jia Rong (Acting Director Department of Tourism Management), Associate Professor Li  Limei (Director of Teaching and Research Office, Department of Business Administration), Mr.Raymond Tang (Interpreter, Global Engagement Center),  Ms.Zee Zhu (Program Manager, Global Engage Center) Gingko College of Hospitality Management สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน อาทิ การทำวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ การเชิญอาจารย์มาสอน การส่งนักศึกษามาศึกษา ณ สถาบัน เป็นต้น

ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen
ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen
ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen
ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen