590327 11zon

GUSTO International College เยือนสถาบัน

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 Mr. Win Htein Win นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ Founder จาก GUSTO International College ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 13 คน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องสมุดสำนักบรรณสารการพัฒนาและ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักบรรณสารการพัฒนาและกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าว ด้วย 

GUSTO International College เยือนสถาบัน