640813acyu 01

ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ร่วมการประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก Alliance of China-Thailand University (ACTU) จัดโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM

ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU