590331 1 11zon

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 31 มีนาคม 2559 สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี การสถาปนาสถาบันหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน กับ CDU พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ