NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ศาสตราภิชาน และที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง, ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี, ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน, ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และคณะทำงาน

          เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้นิด้ารับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรวบรวม สังเคราะห์ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดการขยายผลสู่การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบภายในประเทศ และเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล