590401 03 11zon

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน ในโอกาสงานสถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้บริหาร พร้อมทั้งอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบันโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนพัฒนาสถาบัน จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ พิธีมอบโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์แด่ผู้มีอุปการคุณ พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโส ปฏิบัติงานครบ 30 ปี และพิธีมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2558

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว