MiConv.com  640816 01

ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ  รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิขาการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งทีมงานของคณะบริหารธุรกิจ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams กับ คุณปณิชา แป้นพัฒน์ ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เรื่องการจัดทำ MOA ระหว่างคณะบริหารธุรกิจของสถาบันกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อส่งนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาเข้าเรียนหลักสูตรของสถาบัน

ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม