MiConv.com  640813 01

ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams กับ คุณปณิชา แป้นพัฒน์ ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

          โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เรื่องการจัดทำ MOA ระหว่างคณะการจัดการการท่องเที่ยวของสถาบันกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อส่งนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาเข้าเรียนหลักสูตรของสถาบัน

ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม