590420 04 11zon

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา

 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคมไทยโดยรวม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลการศึกษา ดังนี้ โครงการศึกษาและแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล้ำของกองทุนสนับสนุนการศึกษา โดย รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล,รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ความพอเพียงของงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดมศึกษา โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ความพอเพียงของอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ โดย ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์,อาจารย์ ดร. นิรมล อริยอาภากมล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย : ศึกษากรณีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางการเงินของบุคลากรทางการศึกษา โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดย ผศ.ดร.อาแว มะแส คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การสื่อสารรณรงค์เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทอุดมศึกษาไทย โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา