ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง

ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดทำโครงการบริการทางวิชาการที่ตรงความต้องการให้แก่โรงเรียนในพื้นที่

          โดยเฉพาะในเรื่อง การพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การออกแบบการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Big Data, Business Intelligence, Analytics และ AI ด้วยข้อมูลและแนวคิดการออกแบบ (Design Thinking) และการจัดตั้งศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI, Big Data และ IoT ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (AI, Big Data, and IoT Innovation Hub though Design Thinking)  ที่จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนทั้งในกลุ่มผู้เรียน รวมถึงพัฒนาทักษะครูเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมี ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน , ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและกลุ่มคุณครูจากโรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนนวมินราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกำหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและเพื่อให้เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายต่อไป