590428 03 11zon

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย และสำนักสิริพัฒนา นิด้า จัดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

          การจัดการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP (Public-Private Partnership) ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่มีความสนใจทำโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติปี พ.ศ.2556 และเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติและแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ หัวข้อ ความสำคัญของความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ต่อประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย นิด้า) หัวข้อ ความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) กับเศรษฐกิจไทย ปี 2559 โดย คุณประเสริฐ สายพวรรณ์(นักวิจัยหลักศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย นิด้า) หัวข้อ ความสำเร็จของโครงการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ในปัจจุบัน โดย คุณจิตต์พิชชา เซี่ยงเซียว(กรรมการสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย หัวข้อ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐ พ.ศ.2536 โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส (ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร.) หัวข้อ นำเสนอตัวอย่างโครงการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดย คุณฐากูร อินทรชม(ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท.) ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว