โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด

โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ และผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำทีมคณะนักศึกษาปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับกลุ่ม ปตท.และชุมชน ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ณ เขาห้วย มะหาด ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด