640916 01

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการจัดการการท่องเที่ยว และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM

          กับ Prof. Dr. Cihan Cobanoglu, CHTP, Interim Dean, School of Hospitality and Tourism Management, McKibbon Endowed Chair & Director of M3 Center, Muma College of Business และผู้แทนจาก University of South Florida สหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา/หลักสูตรร่วมปริญญา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ และการจัดทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida