ทื้กืิก

“ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: Version 2015 รุ่นที่ 2”

  วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI Co., Ltd) ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: Version 2015 รุ่นที่ 2”

          ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ต่อ การเรียนรู้ของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง กิจกรรมดี ๆ ที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ และอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก