640923ivl 04

ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL)

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดี คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดี คณะสถิติประยุกต์ ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          ผู้อำนวยการหลักสูตรจากสำนักสิริพัฒนา ผู้แทนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้แทนจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams กับ คุณณัฐณิชาช์ ก้องทวีสวัสดิ์ ตำแหน่ง Assistant Vice President – HR Projects Implementation and Talent Management & Development และ คุณนุชพร นุดล ตำแหน่ง HR Projects Implementation โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและ IVL เช่น การส่งนักศึกษาของสถาบันเข้าฝึกงานและโอกาสในการร่วมงานกับ IVL และการขยายโอกาสการสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เช่น การเสนอและร่วมจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการฝึกอบรม และการจัดทำงานวิจัยร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งที่จะสร้างและกระชับความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนและแข็งแกร่งผ่านกิจกรรมมความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของสถาบันและ IVL ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการคำนึงถึงการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสถาบันและ IVL

ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL)
ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL)
ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL)
ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL)
ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL)