611004 02

สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน

   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะทำงานติดตามประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว โดยมี นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การ ต้อนรับและนำชมสถาบัน

สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน