641018 00

ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ร่วมการประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก Alliance of China-Thailand University (ACTU) กับ Mr. E Xuewen, Secretary-General จัดโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM

ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU