ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนไทยในให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเป็นผู้นำนักพัฒนามีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

          โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 107 คน เข้าร่วมค่ายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR (University Social Responsibility) ณ โรงเรียนบ้านถนนคด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคมเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

          อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กล่าวในพิธีปิดโครงการว่า “รู้สึกยินดีและดีใจที่โครงการ The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 ได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศและเป็นโครงการที่ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว สิ่งที่นิด้าคาดหวังคือ หลังจากที่นักศึกษาทุกคนผ่านค่ายนี้ไปแล้ว จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ อย่างไรก็ดีการเป็นผู้นำไม่ได้หมายความเพียงการเป็นหัวหน้าหรือการมีตำแหน่งระดับสูงในสังคม แต่หมายถึงศักยภาพของคนเราที่มีภาวะการเป็นผู้นำ” รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการกล่าว นอกจากนี้ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ให้กียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา จำนวน 107 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)