611006 08

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ในการที่หลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA

โดย ศ.ดร กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีแขกท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อันประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งทุกท่านเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้หลักสูตรได้รับเกณฑ์มาตรฐานในครั้งนี้

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA