590709 01 1024x495 1

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559 หัวข้อ “พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์ปาฐก

          นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ และ ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ในการเป็นผู้วิพากษ์บทความด้วย

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559