MiConv.com  641028thac

‘NIDA – THAC’ ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ‘การระงับข้อพิพาททางเลือก’ ให้ทันสมัย

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรการระงับข้อพิพาททางเลือกให้ทันสมัย ผ่านโปรแกรม Zoom Conference

          โดยผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (NIDA) และ คุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมเป็นพยานในการลงนาม อีกทั้งมีแขกผู้มีเกียรติของ NIDA เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ ศาสตราจารย์ ดร. จำลอง โพธิ์บุญ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและสนับสนุนการพัฒนาในด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร หรือเนื้อหารายวิชาการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย รวมถึงนักศึกษาของสถาบัน และการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อร่วมกันกำหนด

‘NIDA – THAC’ ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ‘การระงับข้อพิพาททางเลือก’ ให้ทันสมัย