611104

บรรยาย “หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ”

  คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ วิชากฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ

          โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มณเฑียร  เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายในหัวข้อ “หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ” ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์