ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี (7 สิงหาคมของทุกปี) วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ สำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี