631124app 11

นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Smart University Application” ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

          ซึ่งทางนิด้านำโดย ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ และทางฝั่งธนาคารกรุงไทยได้รับกียรติจาก คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคุณพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ผนึกกำลังกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้าง “Smart University Application” หรือ NIDA UApp เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป