641028nida 09

‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว

          พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นพยานในการลงนาม และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. จำลอง โพธิ์บุญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพงศ์ นพเกตุ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

          โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกมิติ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรไปจนถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาบุคลากรของการเคหะแห่งชาติให้มีความรู้และความสามารถด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น มีความพร้อมในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรด้านการฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาเมืองใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 

          >ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า “ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือดังกล่าว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรของการเคหะแห่งชาติที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกรณีพิเศษ และหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจมีการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเคหะแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างมากในอนาคต และอาจนำมาซึ่งความร่วมมือด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป”

‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’