651208oia 02

ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน

มื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ 1) Professor Dr. Budri Munir Sukoco – Director of Postgraduate School of Universitas Airlangga 2) Accociate Professor Dr. Suparto Wijoyo – Vice Director of Postgraduate School of Universitas Airlangga และ 3) Dr. Zamal Nasution – Chairperson of Thai Culture Research Center (TCRC) ที่ได้เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารจาก คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 

          ในการนี้ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส อาจารย์ประจำคณะ วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริษา เลากุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ นำโดย คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และ คุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึง คณะผู้แทนจาก UNAIR ได้จัดการบรรยายให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติในหัวข้อ Economic Complexity Transformation in ASEAN.

ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน