งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ ณ บริเวณระเบียงด้านหน้าอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นวันครบรอบ 125 ปี พระชาตกาลของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประธานคณะกรรมการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึง พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และเพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสถาบันและประเทศชาติ โดยสถาบันได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วางพานพุ่มดอกไม้สักการะพระอนุสาวรีย์ พร้อมด้วยพระญาติ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมวางพวงมาลัยสักการะพระอนุสารีย์ จากนั้นได้ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช

งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์