โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร Digital Transformation for Education

โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถาบัน คณบดี ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกอง ในหัวข้อ “Digital Transformation for Education” 

          โดยมี  ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดด้าน Digital Transformation รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรมในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ด้านไอทีและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถาบันให้นำไปสู่ Digital Transformation แบบครบวงจร เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์