641109 02

ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 12 มอบเงินสมทบทุน กองทุนนิด้าพัฒนา

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คุณสมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการด้านประสานงานโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 12) มอบเงินสมทบทุน กองทุนนิด้าพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา โดยทางสถาบันได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 12 มอบเงินสมทบทุน กองทุนนิด้าพัฒนา
ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 12 มอบเงินสมทบทุน กองทุนนิด้าพัฒนา