611111

บรรยาย”กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน”

 คณะนิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร วิชา กบ 6003 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

          โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน” ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)