รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง

รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการวิจัย) , ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ และประธานสภาพนักงาน รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมืองภายใต้โครงการ “Bangkapi Smart District” จากภาคีความร่วมมือ ร่วมยกระดับการเดินทาง สู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ย่านบางกะปิ-นิด้า ดังนี้

THE MALL GROUP

โดย  คุณประชา สกุลมีทรัพย์  ผู้จัดการใหญ่ Architect 

คุณวนิดา กนะกาศัย  หัวหน้าสำนักรัฐกิจสัมพันธ์

คุณอรณิชา วิหงษ์  รองหัวหน้าสำนักรัฐกิจสัมพันธ์อาวุโส

(มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,200,000 บาท)

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย  คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์  กรรมการผู้จัดการ

คุณเอนก จิตรมีศิลป์  รองกรรมการผู้จัดการ

คุณอาณัติ จิตรมีศิลป์  รองกรรมการผู้จัดการ

(มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,200,000 บาท)

สถาบันขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งสองเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้