สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559

สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเป็นเวทีรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกันหาแนวทางพัฒนาสถาบันของผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สำนัก และผู้บริหารระดับกลางของสถาบัน กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอ Core Competency ของสถาบัน คณะ สำนักต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ world cafe เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2559 ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี

สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559