พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย

พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการเชิดชูเกียรติเสรีไทย โดยมี ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “บทบาทเสรีไทยและข้อคิดสำหรับอนาคต” และ Mr.Peter Haymond อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของเสรีไทย

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจำ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และการเสวนา เรื่อง “เสรีไทยในอนาคต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ , คุณดุษฎี พนมยงค์ , ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.อัศวิน จินตกานนท์ และ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รับหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย