Thailand IPv6 Ready Award

Thailand IPv6 Ready Award

Thailand IPv6 Ready Award

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัล Thailand IPv6 Ready Award ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางสาวกสิมา คิ้วเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) เป็นผู้แทนสถาบันรับมอบรางวัล ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 จาก นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Thailand IPv6 Ready Award
Thailand IPv6 Ready Award

          รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และโดเมนเนม (DNS) ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2561) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)