NIDA OPEN HOUSE 2016

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน NIDA OPEN HOUSE 2016 และจัดการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

          ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณภายในและภายนอกกล่าวอาเศียรวาท และบรรยายเทิดพระเกียรติ ดังนี้ กล่าวอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวอาเศียรวาทพลเอกพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน บรรยายเทิดพระเกียรติ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรรยายเทิดพระเกียรติ เรื่อง พระเกียรติคุณพลเอกพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระกำแพงเพชร อัครโยธินต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวไทย และเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชกรณียกิจ สร้างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญาวัฒนธรรมถิ่นไทยและการท่องเที่ยว โดย หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรไชย นัดดาเสด็จในกรมฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายเจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก) ดารานักแสดงหัวใจท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ เสวนาหัวข้อเรื่อง ป่ารักษ์น้ำ: จากพระราชเสาวนีย์สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การแสดงนาฏศิลป์ โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์