Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน

          เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ  เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Phillip Mitchell Lyons คณบดี College of Criminal Justice จาก Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ รวมไปถึงเข้าเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์การเรียนทางไกล และพิพิธภัณฑ์สถาบัน