สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

นักศึกษาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ระยอง คณะบริหารการ พัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า กล่าวเปิดงาน

          กิจกรรมดังกล่าวได้สอดแทรกเนื้อหา สาระและความสนุกสนานให้กับนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม พร้อมลุ้นรับของ ที่ระลึกต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากร น้ำบาดาลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในงานมีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช นิด้า