เสวนาทางวิชาการ “เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง”

  เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางสายไหมยุคใหม่ (One Belt One Road): โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง” ณ ห้อง 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง กรรมการสภาคณาจารย์ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมการเสวนา โดยมี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา