สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน “สภาสถาบันพบประชาคม” ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน บทบาท อำนาจหน้าที่หลัก สรุปผลการดำเนินงานสภาสถาบัน และมติสภาสถาบันที่สำคัญในด้านต่างๆ โดยในช่วงสุดท้ายของงานได้เปิดเวทีรับฟังความคาดหวัง และความคิดเห็นของประชาคมต่ออนาคตนิด้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคมนิด้าร่วมงานกว่า 600 คน