พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 ในโอกาสนี้สถาบันได้จัดพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พิธีมอบโล่รางวัลโครงการวัฒนธรรมตรงต่อเวลา และมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

          ในพิธีได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวรายงาน และรศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเปิดงานและมอบรางวัล พร้อมกันนี้คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้กับนักศึกษาเก่าดีเด่น และจัดเลี้ยงแสดงความยินดีีให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นด้วย ภายในงานได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา