นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ

นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ‘งานของพ่อ’ ณ บริเวณชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี ตั้งแต่วันที่ 4-31 ธันวาคม 2563

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมพิธีเปิดงาน ‘นิทรรศการงานของพ่อ’ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

          นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของนิด้าแล้วนั้น ทาง ศ.ดร.เอนก รมว.อว. ยังได้เน้นย้ำในส่วนการจัดตั้ง ‘สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง’ เพื่อยกระดับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสากล โดยมอบหมายให้นิด้าเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ ด้วยเล็งเห็นว่า ‘นิด้า’ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตรการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน ซึ่งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว จัดเป็นศูนย์การพัฒนา 1 ใน 5 ศูนย์ที่จะช่วยพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศให้เด่นชัดขึ้น 

          ในการนี้ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง (SUDSESC) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมมอบชุดหนังสือที่ระลึก “A Call to Action – Thailand and SDGs และหนังสือแปล ‘สืบสานสู่ปฏิบัติ’” ให้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ รวมถึงศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในงาน โดยนิทรรศการงานของพ่อครั้งนี้ ได้จัดแสดงขึ้น ณ บริเวณชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 ธันวาคม 2563