MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง

MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง

MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง

          เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ (ตัวแทนสถาบัน)ร่วมลงนาม MOU สร้างความร่วมมือ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 กับห้องสมุดอีก 6 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์บรรณสารสารสรเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์