งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559

        เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดินสถาบันนโยบายศึกษาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ NIDA จัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ กล่าวรายงาน และผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

          ภายในงานมีการสัมมนาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบการมีส่วนร่วม บึงกาฬโมเดล การจัดการขยะจากต้นทาง โดย คุณพีรวัส เมฆิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โดย อาจารย์วีระพงษ์  พิมพ์สาร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ เครือข่ายชุมชนจากเขตบางเขน โดย คุณนพดล สุขวรรณ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาสังคม NIDA ชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม โดย คุณอรทัย จันทร์สา ประธานชุมชน ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม โดยคุณยุพิน สงวนคำ ประธานชุมชน และคุณดวงเดือน กิตติประภาส สำนักงานเขตหนองแขม ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม: ประสบการณ์จากต่างประเทศ ประเทศจีน โดย ดร.หลี่ เหริน เหลียง อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม NIDA ประเทศเยอรมันและญี่ปุ่น โดย ดร.พูนศักดิ์ จันทร์จำปี ผู้อำนวยการอาวุโส บ.เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ดำเนินรายการโดย ดร.เอกราช เกตุวัลย์ กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเสวนาเรื่อง การคืนความสดใสให้แม่น้ำ คูคลอง: ใครควรทำอะไร? การคืนความสดใสให้กับแม่น้ำ คูคลอง ในกรุงเทพมหานคร โดย คุณวิวัฒน์ ศัลยกำธร สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด โดย คุณรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ การคืนความสดใสให้คูคลองในกรุงเทพมหานคร โดย คุณภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกล่าวปิดงานโดย ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์