MiConv.com  สำนักบรรณสารการพัฒนา นิด้า ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากล 1

สำนักบรรณสารการพัฒนา นิด้า ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากล CoreTrustSeal

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. สำนักบรรณสารการพัฒนา ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล CoreTrustSeal ซึ่งเป็นการขอรับรองมาตรฐานคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้กดปุ่มรับรองในแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.coretrustseal.org

สำนักบรรณสารการพัฒนา นิด้า ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากล CoreTrustSeal
สำนักบรรณสารการพัฒนา นิด้า ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากล CoreTrustSeal
สำนักบรรณสารการพัฒนา นิด้า ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากล CoreTrustSeal
สำนักบรรณสารการพัฒนา นิด้า ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากล CoreTrustSeal