ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เฝ้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) พร้อมฉลองพระองค์ครุย ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา