บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

          เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชุม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

          และได้รับเกียรติจากคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ นางสาวอุมารี  ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประสานงานทางด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในหลากหลายมิติ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ และ นางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว