การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ และคุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม MS Teams กับ คุณ Khai Aye ตำแหน่ง Prospect Burma Program Manager และ คุณ Angela Dim ตำแหน่ง Partner Relationships Manager เพื่อร่วมพูดคุยหารือเบื้องต้นถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับ Prospect Burma เกี่ยวกับการจัดหาทุนให้นักศึกษาพม่ามาศึกษา ณ สถาบัน

Virtual Meeting for Academic Collaboration with Prospect Burma Scholarship Program

On October 17, 2022, Assistant Professor Dr. Aree Manosuthikit, Assistant to the President for International Affairs, Ms. Nipa Chumsuk – Chief of OIA and Ms. Patchara Chaiwattanakulkit – Foreign Relations Officer of OIA attended the virtual meeting via MS Teams program, together with Ms. Khai Aye – Prospect Burma Program Manager and Ms. Angela Dim – Partner Relationships Manager. The purpose of this meeting was focused on the academic collaboration between NIDA and Prospect Burma for bringing highly qualified myanmar students to study at NIDA.

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma