590824usr 1024x683 1

กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

          เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม NIDA USR จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ณ ซอยลาดพร้าว 47 กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันไปมอบให้กับมูลนิธิ มูลค่ารวม 15,310 บาท โดยเงินบริจาคส่วนหนึ่งได้รับสนับสนุนจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบัน