โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

          กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หัวข้อ“การพัฒนาครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน: การกำหนดประเด็นวิจัยในชั้นเรียน” ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บังอร โสฬส คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “การกำหนดประเด็นวิจัยในชั้นเรียน”

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จุดประสงค์เพื่อให้ครูมีศักยภาพในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและได้เรียนรู้การกำหนดประเด็นวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนานักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์